Hkap tau la ga ai....

(blog hpe chyam yu ai lam sha re majaw Germany ga du Jinghpaw Wunpawng sha ni yawng hte n jahkrup shi ai sha, lahta na a mying hpe la da ai lam tsun ndau shana mayu nngai.) Ra ai lam ni hpe tsun shadum ya rit ngu... ga-saw dat nngai...

Wednesday, February 3, 2010

Karai Masa, Wunpawng Sha Ni A Karai hte Hkristu (daw V)

Karai Masa
Wunpawng Sha Ni A Karai hte Hkristu
(Theology hte Hkristulogy)
Rev. Nngai Gam
daw V (hpang jahtum daw)YESU A RAWT MALAN LAI
Hkristan ni hku nna Yesu hpe mung masa kaw na shalawt mayu raitim n lawt lu ai lam mu lu ai. Yesu gaw Roma asuya ni Wudang hta jen sat kau ai ngu ai lam gaw, mung masa mara hte n rai yang gaw n mai byin ai, mung masa mara n rai yang gaw damya amu galaw ai wa sha mai rai nga ai. Yesu a aten hta Roma Asuya gaw mung up, tara u-pade hte hkrak rai nna mungkan hpe woi awn ai ni re, mara kata e Yesu hpe sat kau na gaw n mai byin ai lam rai nga ai. Mara ngu ai shaloi mung, mung masa mara she mai rai nga ai, nawku htung makam masham mara rai yang gaw, Hpungtau Stephpan hpe zawn di nna nlung hte kabai sat na lam sha nga ai, raitim Roma Governor Pilat wa a, rung hta shi jeyang nna Wudang hta jen sat sai, shi a mara hpe madun na matu Wudang hta ''Yuda Hkaw Hkam'' ngu ka da sai, dai hku mung masa mara madun ai lam n nga yang Roma Asuya gaw Yesu hpe sat kau na n mai byin nga ai.

Yesu mung masa mara lu ai lam hpe atsawm sha n myit yu yang mu lu na grai yak ai, Yesu a mung masa mara hku n mu hkraw ai lam gaw, myit ban ya ai Hkristan Sasana Sara ni a sharin ya ai lam rai nga ai. Shanhte gaw anhte hpang Sasana sa ai aten gaw sinna mung ni sinpraw mung hpe up sha nga ai aten re majaw Yesu gaw rawt malan ai wa re ai hku tsun yang gaw shanhte hpe n htang gumlau na hpe hkrit ma ai. Kaja wa nga yang Yesu gaw mung masa mara lu ai wa rai nga ai. Moi Yesu a aten hta raitim, ya dai ni raitim, Hpung Sara ni mung, mung masa mara kaw na lawt na lam n nga ai, arawng pyi naw la ra ai, mung masa mara a majaw Roma ni Wudang hta jen sat hkrum ai wa hpe nawku dawjau ai ni gaw mung masa mara lu ai lam gaw ging dan ai lam, hkam la ging ai lam rai nga ai.Yesu gaw gara hku, mung masa mara lu ai lam gaw shi hpang de shawa masha wunawng wuwa hkan nang ai lam rai nga ai. Raitim, mung masa rawt malan amu galaw na matu Yesu shaga da ai shawa masha ni chyawm gaw n rai ma ai, hpa majaw nga yang shi hpang hkan ai ni hta mung masa chye na na zawn re ai ni langai mi pyi lawm na yak la nga ai. Yubak kap ai ni, kanghta sha ai ni, matsan mayan ni, machyi makaw hkrum ai ni, shawa num ni du hkra lawm nga ai. Dai ni Yesu hpang hkan ai ngu ai gaw lam amyu myu a majaw rai nga ma ai. Machyi ai ni gaw machyi mai mayu ai majaw rai na ma ai, matsan mayan ni gaw muk lu sha na matu rai na ma ai, yubak kap ai ni gaw mara raw dat hkam na matu rai na ma ai, raitim dai ni gaw Yesu shaga la ai ni n rai ma ai, tinang nan myit daw dan nna hkan ai ni sha rai ma ai.

N hkan lu na tai yang mung wa na matu ahkang mung n hpyi ma ai, lani mi hkan na nga yang, lani mi na shat gun nna hkan, lahkawng ya hkan na nga yang, lahkawng ya na gun, n hkan lu na tai yang, n htang wa mat sha re. Yesu mung baw tawn na shara pyi n lu na daram matsan ai wa re majaw shanhte hpe hpa ja gumhpraw mung, lu sha, bu-hpun palawng mung n garum lu ai. Yesu mung masa mara lu ai lam gaw shi hpang shawa daw tsa hkan ai majaw mung masa myi hku yu yang hkrit ra ai masha rai nga ai. Shawa daw tsa hpe kahkyin gumdin ai wa shi tai nga ai, woi gabrawng na mung mai byin sha rai nga ai, lang mi na lawze kasha jawn nna Yerusalem mare de shang ai nga yang shawa masha ni marawn jahtau ai hta n-ga, Thamada (president) wa du ai zawn di nna lam hkan bu hpun palawng nyep nna tau la ai lam mu lu ai.Yuda masha ni gaw lani mi hta shanhte a Hkawhkam Meshia gaw lawze kasha jawn nna Yerusalem de shang wa na re ai hpe mung kam ma ai, dai hpe Roma maga hku myit yu yang gaw, mung masa galaw ai lam rai nga ai. Marai (5) pyi n mai hpawng ai ten hta Wunpawng sha ni tsa kaba hku nawku hpawng ai lam gaw mung masa hkum da ai tara tawt lai ai ga, rai nga ai. Hpung Sara ni gaw mung masa ningbaw ningla ni tai wa sai, dai mara hpe koi lu na lam n nga ai, dai majaw Hpung Sara ni gaw shawa zuphpawng law law galaw woi ra ai, mung masa n kam galaw yang hpa n ra ai, Hpung Sara ni dai hku nna hkinrawn hkawm ai majaw Asuya hku nna hkrit tsang ma ai. Hkrit tsang mung ang ai lam rai nga ai. Dai majaw Hpung Sara ni hpe mung Yesu hpe zawn di wudang hta jen sat na gaw hpyi sha ai lam rai nga ai. Arawng pyi la ra ai.Dai majaw Yesu hpe shani e n rim wam ma ai. Shawa masha ni hpe hkrit ai, shana yup tung e kadai n hkan ai aten hta she Yesu hpe rim ma ai. Moi raitim ya raitim asuya hku nna rim ai shaloi makam masham masa hku galoi n rim ai, mung masa mara hte sha rim ma ai, lawt na n re! Hpung Sara n galaw ai mi she nga ai, Hpung hku nna, Hpung Sara ni hku nna n hkru n tara ai hpe rawt malan na, jahkrit shama ai lai gaw Yesu a lai rai nga ai.

Sunday, January 24, 2010

Num wawn Num la lam

Num wawn Num la lam
pawngyawng sha ni a
sara Hkyeng Nang
Daw IShachyen Laika

Sara Hkyeng Nang gaw ndai laika hpe Pawngyawng sha ni a Num wawn Num la lam ngu nna shamying da ai majaw, Pawngyawng ngu ai ga a lachyum hpe shaleng dan mayu nngai. Pawngyawng ngu ai gaw, anhte Jinghpaw Wunpawng sha ni a kaji daju Shapawng Yawng wa a mying hpe la nna shamying da ai re hpe chye lu ai.

Sara Hkyeng Nang gaw, Myen mung Socialist asuya prat hta Jinghpaw mung daw htunghkying dap kaw shaning law law, magam gun lai wa sai re majaw, Jinghpaw Wunpawng sha ni a htunghking lam ni hpe grai chyena kungkyang ai wa rai nga ai.

Jinghpaw Wunpawng sha ni a num wawn num la lam gaw, nga pra ginra hta hkan nna loi li shai shajang hkat ai raiti-mung, malawng maga bung ai lai masa ni hpe shinggyin la nna, ndai laika hta hkum hkum tsup tsup ka madun da ai hpe mu lu ai.

Nga pra ginra hta hkan nna lai masa loi li shai hkat ga ai hte maren, galaw ai lai maka ni hpe shamying ai lam hta mung loi li shai nga ga ai hpe mu lu ai. Ga nkau mi gaw moi ji nat jaw jau ai prat kaw na daini du hkra lang nga ai ga; nkau mi gaw hkawhkam hkawseng ni hpe shaga ai daram si mani ai ga, nkau gaw hka hku ga: nkau mi hka nam ga, ndai zawn ga ni gayau nga ai majaw, ndai laika hti nna anhte a htunghking hpe chye la na matu Jinghpaw ga hpe mung ram ram hkaja ra ai hpe mu lu ai.

Ndai laika hpe chye na hkra hti la lu yang gaw, Jinghpaw Wunpawng sha ni a Num wawn Num la lam hpe atsawm sha chye la lu na re hpe mu lu ai. Hpa majaw nga yang num la na matu nnan yaw shada myit sawn ai kaw na hkungran poi galaw ngut nna mayu nta de nbye htang sa ai shani du hkra grai hkum tsup hkra ka da ai hpe mu lu ai. Anhte a num wawn num la lam gaw kaga maigan ni hta grau hkik hkam hkra galaw ai lam, maigan ni hte grai shai ai lam ni hpe mung, ninggam hte ninggam tang madun dan ai hpe mu lu ai. Bai anhte gaw hkawhkam hkawseng n lu ai rai ti mung, nachying wa si mani ai Ga, hkungga lara ai myit masin, arawn alai ni hpe Num wawn Num la ai shara hta jai lang ai hpe mu lu ai.

Mayu ni hte shaga yang ''mayu Du ni e!'' ngu nna shaga ra ai. Mayu ni hpe gun jaw gun ya ai shingnoi lit hpe tsawm htap ai shingnoi lata san da ra ai. Dai shingnoi hta bang gun na nbaw nneng, shat hte shan, u di, Nga ni hpe tsawm htap ai Hpawgoi, Hpawdung ni hte makai ra ai. Si shat makai ni hpe gyit hkang makai yang, pali gyit shajup ai lam jaw ra ai. Mayu ni nta de du shang wa yang mung, ''mayu du ni e...!, galu kaba lam, sut gan manam ni du shang wa ga ai law...!'', ngu nna shana ai hte ahkaw ahkang hpyi ga shawng tsun ra ai. Nhku de shang dung yang mung grai hkrit hkungga lara, shagrit shanem ai arawn alai hte dung ra ai.

Hpa majaw mayu ni hpe ndai daram hkungga lara ra a ta? Nga yang, Mayu ngu ai num nnan jan a kanu kawa ni gaw, dama rai nga ai la nnan wa a kanu kawa ni hta hpung shingkang ahkaw ahkang grau kaba ai ngu nna hkam la ga ai majaw rai nga ai. Mayu ni kabu gara, myit ngwi myit pyaw hte dama ni hpe ''mayat maya lu su, nga mai wa myit ga law...!'', ngu nna shaman dat yang, dama ni a, kun dinghku hta kashu kasha mayat maya wa nna ja gumhpraw nai mam sut su wa ai. Mayu ni myit n pyaw n ngawn nna dagam dala ngu tsun yang, dama ni a dinghku hta dagam dala hkrum wa chye ai majaw re ai lam, ka da ai hpe mu lu ai.

Dai majaw ndai laika gaw, num wawn num la lam sha n-ga, myit, lai, masa lam, ma hkra hpe akup atsup ka madun tawn ai laika re ai hte maren, chye na hkawn hkrang hkra hti hkaja la ai wa gaw, num wawn num la lam hpe atsawm sha chye na ai wa tai lu na re ngu, ndai laika hpe shachyen dat ya nngai law.

Sumdu Sinwa
Lit hkam
Dureng labau shabyin shatai komiti,
Myitkyina

daw II hpe naw ala hti ga...

Friday, January 22, 2010

Karai Masa, Wunpawng Sha Ni A Karai hte Hkristu (daw IV)

Karai Masa
Wunpawng Sha Ni A Karai hte Hkristu
(Theology hte Hkristulogy)
Rev. Nngai Gam
daw IVKAGA NAWKU HTUNG NI A HKRISTULOGY HTE THEOLOGY
Hkristan makam masham hta chyu sha Hkristu ngu ai nga zawn re ai, raitim kaga nawku htung ni hta mung, Karai jawn ai masha ni nga shajang ma ai. Wunpawng sha ni a Jaiwa, Dumsa ga hta gaw Hpan Wa Ningsang Chye Wa Ningchyang ngu ai wa gaw, Hkristu ngu mai nga ai. Shi gaw Chyanun Woi Shun a kasha re ai raitim shi a shawng na ni yawng hpe chye lu ai, hpang e shangai ai arai yawng hpe mung amying shingteng jaw, hkringyu hkringdat matsun, nat ni yawng hpe galoi, shaloi sha jaw jau na lam matsun ya nga ai. Wunpawng sha ni nde nlaw ning nga pra wa ai gaw shi a matsun hkan nna nga pra ai lam rai nga ai. Wunpawng sha ni gaw Karai Matsun ai lam hku moi kaw na nga pra ai ni rai ga ai, raitim dai Hpan Wa Ningsang gaw hpan Madu n re ai sha, shinggyim masha tai ai wa, sha rai nga ai. Hkristulogy masa hku rai yang shi gaw Hkristu (Meshia: ningtsang(ntsa) kaw na san da hkrum ai wa) rai nga ai. Karai amu galaw ai wa rai nga ai.

Wunpawng sha ni a Karai gaw hpan Madu n re ai, shi hpe mung kadai n hpan da ai, shi mung kadai hpe mung n hpan da ai, shi gaw nat ni baw hpan (Wenyi) rai nga ai. Shi hpe, n hkru n tara, roi rip hkrum ai shaloi marawn shaga nna, shi gaw tara hparan ya ai wa, matsan dum ai wa, raitim shi hpe anhte Wunpawng sha ni n nawku ga ai. Dai gaw Sasana ni du ai hpang she, nawku chye ai lam rai nga ai, shi hpe gaw tara agyi wa hku sha hkrit hkungga ga ai. Kade a shagu hkungga, kumhpa mung n sha ai wa, san seng dik ai wa shi rai nga ai, masha hpe garum tim hpa mung n hpyi ai wa, nawku mung n ra ai wa, rai nga ai. Dai daram san seng ai Karai kaga n nga sai.


Kachin Nat Shrines

Theology, Hkristulogy ngu ai lam ni gaw htawn tsun sharin ya ai hte ngut wa ai baw n re, chye la nna hkan nang hkan sa ai hpe ngu ai re. Tinang hpe hpa akyu mung, hpa yubak mung n jaw ai baw masa gaw, masha a matu hpa akyu n nga ai, ga shadawn Sasana sara ni anhte hpe hkalup jaw na re ai shaloi Karai Kasang gaw kaning re ai wa rai ta? Ngu san ai shaloi, ''Masum-tim-ngai Karai Kasang'' re ngu htan lu yang she hkalup hkam lu ai, raitim dai gaw anhte hpe hpa akyu jaw a ta? Masum raitim Karai langai ngu ai gaw masha hpe shamau na lam, dai hku n tsun lu jang hkalup n hkam lu ai chyawm gaw rai nga ai.

Masum mung rai, Langai mung re ai lam gaw n hkap la lu ai lam nga ai, hpa majaw nga yang Ga Shaka Ningnan Chyum laika hta Kawa, Kasha, Wenyi ngu ai lam gaw mu lu na ga ai, raitim dai ni hpe shabawn gumhpawn yang she Karai Kasang langai byin ai nga nna tsun wa ai lam hpe gaw n mu lu ga ai. Dai hte maren Yesu gaw lup hta masum ya rawng nna bai hkrung rawt wa sai ngu chyum laika hta rawng ai, dai hpe ngai mung kam ai, maigan ni hpe mung hkaw tsun ai, hpa akyu pru na a ta? Dai ni gaw ''dai gaw n mai byin ai'' ngu na sha rai nga ai, kam sham ai ngu ai gaw, kam ai lam sha re majaw, ngai kam sham nngai, nang mung kam sham u, ngu mung n mai nga ai, raitim dai hpe kam ai n kam ai majaw nang hte ngai hpe hpa akyu jaw sata? Dai hkrung rawt ai wa Hkristu gaw ngai hta hkrung nga ai, ngai hte rau nga ai, ngai hpe makawp maga bausin nga ai, lam madun nga ai ngu yang gaw, akyu pru wa sai.

Dai majaw Yesu gaw Wunpawng sha ni kam ai baw, Gumgun Gumhpai nat gaw moi si sai raitim nat (Wenyi) hku shi hkrung nga ai, ngai hpe makawp maga nga ai ngu ai masa hku rai yang akyu hkam sha lu ai, dai gaw Yesu n hkrung rawt wa tim pyi gaw, naw hkrung nga ai lam rai nga ai. Wenyi hku hkrung nga nna ngai hpe makawp maga yang gaw akyu naw hkam sha lu nga ai.

Jinghpaw Wunpawng Sha ni a, moi na ''Nta''


Gumgun Gumhpai nat hte Jinghpaw Wunpawng Sha ni a, lam hpe npu na link kaw hti yu ga!!

http://books.google.de/books?id=wf13GFCK1-IC&pg=PA110&lpg=PA110&dq=gumgun+nat&source=bl&ots=5WJqD3v5dt&sig=cInoIfTpbffg8Mot3fdAPh5JL1Q&hl=de&ei=NpdxTJKBLoTeOP32vLAL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBwQ6AEwAQ#v=onepage&q=gumgun%20nat&f=false

Ya gaw hkum hkrang hku asak hkrung nga ai wa n re majaw, moi shi shinggyim masha tai nga ai aten hta shinggyim masha ni hpe sharin da ai, hkaw tsun ai mungga hte shi kasi ningli hku galaw madun lai wa sai lam ni hpe shi a sape ni, Hpung masha ni ka da ai made hpe hkan galaw rai lu nga ai. Dai majaw Yesu gaw kadai re ai, Karai jawn ai wa re ai, hpa baw kasi ningli madun dan, ap nawng ai hku Yesu zawn si hkam lam gaw Yesu ra sharawng ai lam rai nga ai.

Raitim Adam a shut hpyit ai shani kaw nna lu wa ai yubak kaw na lawt na matu Yesu gaw Wudang hta jen si hkam sai, dai majaw ngai mung dai baw shinggyim yubak kaw na masha hpe shalawt dat lu hkra ngai mung si hkam ya sai, (shing n rai) Yesu gaw Adam prat kaw na lu ai shinggyim masha a yubak kaw na shalawt dat na matu Yesu gaw Wudang hta gawng malai hkungga tai nna si hkam sai ngu ai hpe kam sham nna, Hkristan tai na matu, hkaw tsun ai hpe Sasana amu ngu na hku kun?Dai hku lachyum la nna Sasana amu galaw yang Sasana amu gaw amyu mi she rai wa sai, Sasana amu ngu ai gaw Mung Masa, Sut Masa, Hpaji lam, Hkamja lam ni hte mung hpa n seng mat sai, Adam a yubak kaw na lawt jang rai sai, dai gaw ''noi jen da ai wa hpe kam sham yang'' lawt na sha rai nga ai. Dai hku Sasana mu galaw ai rai yang daini na dip sha, roi rip sha, ai ni hpe ninghkap kasat na gaw Hkristan Hpung a amu n rai mat sai. Dai ni Hkristan Sasana amu gaw ndai hku nna Wenyi lam san san ngu ai hte, Wenyi lam hte mungkan a lit la ai Sasana masa lahkawng nga wa sai. Nawku kam sham ai lam hta nang myit dik dum, pyaw mat nna mungkan a n hkru, n kaja, dip lu, dip sha ai lam ni hpe gaw yu shalai kau ai Hkristan masha, Hkristan Hpung ni nga ma ai, nang laika hti ai wa gaw gara hpung de lawm nta? Yesu shi galaw ai hpe galaw na i? Na a Sasana masa hpa rai lit ta?
Daw V (hpang jahtum daw) hpe naw ala hti ga....

Wednesday, January 20, 2010

Karai Masa, Wunpawng Sha Ni A Karai hte Hkristu (daw III)

Karai Masa
Wunpawng Sha Ni A Karai hte Hkristu
(Theology hte Hkristulogy)
Rev. Nngai Gam
daw IIIKasa Pawlu htawn tsun ai mungga hta ahkyak kaba shatai ai lam gaw shinggyim masha yawng Karai Kasang a man e mara lu ai, hpa majaw nga yang shinggyim masha ni yawng tinang nang a Htung Hking hku nna Karai Kasang hpe chye ma ai, shi a tara mung shanhte a myit nsam hta nan ka da sai hpe dum chye nga ma ai rai tim, yak ai gaw, Karai hpe nawku na malai, sumla hpe mahtang nawku ma ai. Karai a tara hpe mung Yuda ni nnga, maigan ni nnga, yawng chye ma ai, hkan ai ni pyi nga sai, raitim hkan ai ni n law ma ai, dai majaw shanhte a akyang hten mat nna shingra tara hku nga yang, num hte la she nga sha ang ai wa, num hte num, la hte la nga sha ai du hkra hten za wa ai majaw, shinggyim masha yawng mara lu ma ai, tinang galaw ai hku nna lu hkye hkrang la hkrum ngu ai lam gaw shinggyim masha a matu n mai byin ai lam rai nga ai, hkye hkrang la ai lam gaw kaga hku she lajang ra sai.
Tara hkan ai lam n re ai sha, kam sham ai ni hpe ding hpring ai hku sawn ya ai lam langai mi lajang sai; dai gaw Yesu Hkristu si hkam ai hta Karai Kasang galaw ai amu re ngu shaleng dan nga ai, dai majaw Yesu si hkam ai lam hpe ahkyak kaba shatai nga ai. Yesu naw hkrung nga ai aten hta shi hpe kam sham ai ni pyi hkye hkrang la ai garai n hkrum na hku rai nga ai. (Rom 3-8).Shara mi hte shara mi tsun ai lam n bung ai, dai hkye hkrang la ai amu hpe shabyin ai gaw Yesu Hkristu si hkam ai hta Karai Kasang shabyin ai hku mung tsun ai. Yesu Hkristu shi nan hkinjawng mung tai hkungga mung tai re ai hku (Hebre laika hta) mung tsun ai, law malawng gaw Yesu Hkristu a si hkam ai hta Karai Kasang gaw hkye hkrang la ai amu shabyin sai ngu nga ai. Dai hku rai yang hkye la Madu gaw Karai Kasang sha re ai lam ang nga ai. Yesu gaw si hkam ai wa sha rai nga ai. Dai majaw mung Ga Shaka Dingsa na masa hku Yesu gaw Hkinjawng mung tai, Shagu hkungga mung tai ngu ai masa hte jahkum shatsup ra wa sai.
Kam sham ai ngu ai gaw, dai Yesu Hkristu hta galaw ai hkye hkrang la ai amu hpe, rai sai ngu kam ai lam rai nga ai. Tara hkan shatup ai lam n rai nga ai, dai hku kam sham ai wa gaw jep ai tara kaw na lawt, yubak dat ya ai lam mung hkam la re ai, yubak kaw na lawt ai masha ningnan tai sai, dai majaw asak ningnan, Karai hpe tsawra, masha hpe tsaw ra re ai asak ningnan hkrung, asi kaja si ai wa, yubak amu de n htang shang ai lam n galaw na tsun nga ai. Dai gaw hkye hkrang la hkrum ai asak hkrung lam rai nga ai. Asi kaja n si yang, Karai Kasang tara jeyang katut na lam rai nga ai. Tara hkan ai hku hkye hkrang la hkrum ai lam n re ai, rai tim tara kata hku nga na hku mung n re; ''tsaw ra'' ai tara langai mi hpe gaw naw hkan ra ai.Yesu hpa galaw ai lam hpe tsun ngut ai hpang, shi kadai re ai lam hpe matut nna tsun ga nga yang, shi gaw masha hta shangai wa nna jep ai tara npu e nga kaba wa ai Karai Kasang a Kasha ngu ai hku mung (Gal 4:5), 'Mayam a ahpraw nsam dagraw nna shinggyim masha tai ai wa hku mung (Hpil 2:6) tsun ai, dai hku rai yang Yesu gaw mungkan ga de garai n paw pru yang nga nga sai ngu ai Yawhan a masa hte mung bung nga ai, shai ai lam gaw Yawhan hta gaw Yesu bai yu na lam n lawm ai, Pawlu hta gaw Yesu lahkawnglang bai yu sa na lam rawng ai re majaw Yesu a asak gaw daw masum rai na hku rai nga ai. Mungkan de garai n paw pru yang na daw, Mungkan ga e asak hkrung ai aten na daw, si hkam nna bai hkrung rawt nna Kawa Karai Kasang a hkra maga e dung nga ai daw, hpang jahtum nhtoi hta bai yu wa nna htani htana up nga na daw ni rai nga ai hku rai nga ai...
Daw IV hpe naw ala hti ga...

Friday, January 15, 2010

Yu, Nga mayawn mau mwiMoi shawngde, Nga hte Yu ni gaw Mayu, Da-ma daw ma ai da. Dai zawn, Mayu, Da-ma daw ai hta Nga gaw Mayu rai nna Yu mahtang Da-ma rai ma ai da. Dai majaw, daini du hkra Jinghpaw Wunpawng nkaumi, Mayu, Da-ma hpe Yu, Nga nga tsun jahta chye ma ai.

Dai shaloi Yu ni gaw, Yu Ma Sam Naw ngu ai shadangsha langai shalat; Nga ni gaw Nga Ma Ja Pan ngu ai shayisha langai shaprat ma ai da. Yu Ma Sam Naw mung num la aten du, ningrum ningtau lu mayu; Nga Ma Ja Pan mung num wa mayu gachyawt, Lagaw she adawt; na daram rai wa sai aten re ai majaw, Yu ni gaw shanhte a Mayu kasha Nga Ma Ja Pan hpe sa hpyi na ngu nyit ma ai. Yu Ma Sam Naw gaw masha yawng kajai ai hte maren myit mi asu, n-gun mi alu
re ai la wa rai nga ai. Nga Ma Ja Pan mung Shawa Nang Kachyi Sinda gawat, tu tsawm Gumhpraw Lahkawn e Samram Lahkre kaw bat; Shingjep Napyen e htoi tu, Padi nlung e lu; Ja jum Lahkre hkan gabrim, Myi tum myisha htim; Aja Tachyup dingren, Pat Lahkawn she dingren; tsawm tsawm nga yang mu ai masha ni pi nau kabu, sinwa hkahku e she shatun lu mayu; maling kata na Shalwi si zawn dan, Htawji U Sinda zawn hpraw san ai shayisha rai nga ai. Ndaizawn, Yu Ma Sam Naw hte Nga Ma Ja Pan gaw masha yawng gajai gumhkawng ai yan rai nga ma ai.

Shaloi Da-ma Yu ni gaw, Mayu kasha Nga Ma Ja Pan ni hpe sa hpyi na matu Mayu nta de sa nna "E...! Anhte Da-ma ni gaw Mayu nta de majoi n du, Sam Naw a Matu shayi lu mayu; nna sa wa ga ai law" ngu tsun yang, Nga ni gaw, anhte a mayu ni gaw Hkrima Sam Naw a matu she nga yang gaw jaw mayu katu, Kahkri lu mayu ga ai na ai - dai majaw Nnam Ma Ja Pan hpang sa jahkrum nna, myit hkrum Liklai shaw, mai byin na re nga mahtai jaw; ai hpang anhte salang ni Gamung jahta, ra mara gaw hpang e she tsun jahpra; la ga ngu tsun dat mu ai. Dai hte maren, Da-ma Yu ni gaw Nga Ma Ja Pan hpang sa nna "Nga Ma Ja Pan e..! Nnu yan Nwa mung myit hkrum sai; dai majaw Nrat Ma Sam Naw gaw asak kung kaba, n'rum n'tau shayisha nan ra wa; sai majaw, nang Nam Ma Ja Pan hpe sa hpyi ga ai" ngu tsun yang, Nga Ma Ja Pan gaw "Ngai gaw Nu yan Wa shayawn ai de gaw n yawng, shayi numsha gaw n shawng; hkawm ram aten gaw n law, num wa na la gaw galoi n taw - dai majaw Da-ma kasha Arat Sam Naw kaw gaw n wa, Mungkan ntsa grau htum ai Hkawhkam Ajan kaw she wa; na ngu tsun u ai. Shaloi, Da-ma Yu ni gaw "Aga..!Ngai Nam Ma Ja Pan hpe gaw, galoi lu yang galoi rim la lu ai Ulawng kata na U zawn she shadu ai wa! Ya dai ni gaw Kanu yan Kawa shayawn ai de gaw n yawng, shayi numsha gaw n shawng; grau ai she tam ai majaw, anhte a kasha Sam Naw a matu manan n lu, yawn myiprwi gatsut, hkrap nep myiprwi mayut; saga ai" nga nna wa mat masai da.
Daihpang, Nga Ma Ja Pan gaw Jan Hkawhkam hpang sa nna shi hpang wa na ngu tsun jang, Jan gaw "Rat Ma Ja Pan e..! Ngai gaw n grau ai - ngai hta grau ai Mahtat Chyang Ningni ngu ai nga ai. Ngai gaw shani shagu Mungkan ga ntsa Rat Ma Ja Pan ni nga ai shara de htoi san nhtoi jaw, nye a arawng shapraw; mayu nngai raitim, htat chyang Ningni wam wam Samwi ni gaw ngai hpe ga-up kau kau rai ma ai. Dai majaw, Htatchyang Ningni, wam wam Samwi ni she grau ai ngu stun u ai.

Sahloi, Nga Ma Ja Pan gaw "Dai raiyang, Htatchyamg Ningni wam wam Samwi kaw she wa na" ngu tsun u ai. Samwi mung "Rat Ma Ja Pan e..! Ngai gaw n rai ai - Lailawng Hpungstin ngu ai nga ai. Ngai gaw shara mi kaw sha myit mi asu rai nna azimsha nga mayu nngai raitim, Lailawng Hpungtsin gaw ngai hpe bung ahpawt, woi shamawt hkawm ai hkrum nngai. Dai majaw, Lailawng Hpungtsin she grau ai" ngu u ai.

Bai, Nga Ma Ja Pan gaw "Dai raiyng Lailawng Hpungtsin kaw she wa na" ngu tsun u ai. Nbung mung "Rat Ma Ja Pan e..! ngai gaw n grau ai - ngai hta grau ai Kaba Bumlung ngu ai nga ai. Ngai gaw nye a n-gun hpe shapraw nna Mungkan shara shagu de bung ahpawt, nga manga yawng hpe shakrawt mayu nngai raitim, Kaba Bumlung gaw ngai hpe pat shingdang kau kau di ai majaw shara shagu de n lu bung ahpawt nngai. Dai majaw, Kaba Bumlung she grau ai" ngu tsun wu ai.

Daijang, Nga Ma Ja Pan gaw "Dairaiyang gaw Kaba Bumlung kaw she wa na" ngu tsun u ai. Shaloi, Kaba Bumlung gaw "E..! Rat Ma Ja Pan e, ngai gaw n grau nngai - ngai hta grau ai Salung sala hpun ngu ai nga ai. Ngai gaw kade tsaw kaba tim, nye a ntsa dai Salung sala hpun ni gaw Bum Pungding kaw nna lagaw de duhkra tu ga-up, makau hrup-yin yawng de tu shinggrup kau hkrum nngai. Dai majaw, Salung Sala hpun she grau ai" ngu tsun u ai.

Daihpang, Nga Ma Ja Pan gaw "Dai raiyang gaw Salung Sala hpun kaw she wa na" ngu tsun u ai. Salung Sala hpun gaw "E..! Rat Ma Ja Pan e, ngai gaw ngrau nngai - ngai hta grau ai Shinggyip Shamyen ru ngu ai nga ai.
Ngai gaw Kaba Bumlung ntsa tu lu sai majaw, dan dan leng leng, san san seng seng tu mayu ai raitim, Shinggyip Shamyen gaw ngai hpe tu ka-up, npawt gindai kaw nna ahkyen shinggrup, ndung nchyan du hkra shinggyip
kau ma ai. Dai majaw Shamyen ru she grau ai" ngu tsun u ai.

Shaloi jang, Nga Ma Ja Pan gaw "Shinggyip Shamyen kaw she wa na" ngu tsun wu ai. Shinggyip Shamyen gaw "E..! Rat Ja Pan e, ngai gaw n grau ai - ngai hta grau ai Shinglap Yubyin ngu ai nga ai. Ngai Salung Sala hpun ntsa gade mi pu tsawm nga tim, npawt gindai de Shinglap Yubyin e gawa azat di jang, npawt gindai kawn ndung nchyen du hkra hkraw si mat ra nngai. Dai majaw Shinglap Yubyin she grau ai" ngu tsun u ai.

Shaloi Nga Ma Ja Pan gaw, Aga...! Mungkan ntsa grau ai ngai tam, Num wa shara ngai gyam ai raitim, grau ai n nga - ngai Nga Ma Ja Pan myit dik na la gara kaw ta? Ya daini gaw, myit malai miprwi pru let Da-ma kasha Rat Ma Sam Naw kaw wa mat sai da.

Nga Ma Ja Pan gaw, shi a Da-ma kasha Yu Ma Sam Naw hpe yu kaji nna, kaga la ni hpe yu kaba tak kaba ai majaw, grau ai shi tam ai rai-tim grau ai shi n mu ai majaw, hpang jahtum shawng na Da-ma kasha Sam Naw kaw she wa ra mat nu sai. Dai majaw, anhte kadai raitim, tinang amyu hpe yu kaji, shingdu kayin kau nna masha maigan amyu hpe yu kaba, tak kaba grau shadu ai myit rawng ai lam gaw ndai maumwi kaw na Nga Ma Ja Pan hte bung na sha re.

Ndai maumwi gaw moi kaw nna anhte Jinghpaw Wunpawng amyu ni Num ningnan shalai poi hta Num nnan Lanyi ai shaloi tsun hkai ai maumwi rai nga ai.

Wednesday, January 13, 2010

Karai Masa, Wunpawng Sha Ni A Karai hte Hkristu (daw II))

Karai Masa
Wunpawng Sha Ni A Karai hte Hkristu
(Theology hte Hkristulogy)
Rev. Nngai Gam
daw II

Myihtoi ni gaw Karai a mungga htawn tsun ma ai, tara sara ni mung Mawshe a tara hpe htawn sharin ya timung, Yesu gaw shi nan Karai re ai hku tsun ai, galaw ai lam mu lu ai, dai majaw Yesu gaw shi nan Karai Kasang jaw ai da ai tara ni hpe lachyum madung hpe shamat kau nna shanhte ra ai hku mahtang htai la nna masha ni hpe htawn sharin ya, hkan sa shangun di ai hpe Yesu grai n ra ai, dai majaw Yuda tara sara ni hpe tara hte masha hpe lit shali ai ni, tinang gaw dai hpe layung hte pyi n mahkai ai ni ngu mu ai. Yesu gaw tara nnan mung n tawn da ai, mi na Karai Kasang a tara dingsa hpe sha lachyum madung hpe htai dan nga ai. Yuda tara ni gaw ''Masha hkum sat'' nga ai hpe masha n sat jang gaw ram sai ngu sha myit la ai, raitim Yesu gaw Karai Kasang ra ai lam hpe asan sha tsun dan sai. Masha n sat na hpe daram sha Karai Kasang tara hta tsun ai lam n rai, masha sat ai ninghpawt gaw masin pawt ai kaw na hpang ai re majaw masin n pawt na lam rai nga ai. ''Masha num hkum shaw'' nga ai hpe mung Karai Kasang gaw num shaw mayu ai, ngang kayut katu ai myit hpe du hkra shazim ra ai ngu htai dan wa ai.Karai Kasang ra ai lam gaw tara daram sha hkan nna hkum tsup ai lam hpe sha ra ai n rai, Karai Kasang hte maren hkum tsup kup na hpe ra nga ai ngu asan sha tsun malawng dan wu ai (Mahte 6 hta). Yesu Hparishe, tara sara ni hpe pawt ai lam gaw, tang n du ai hku tara hpe htai dan ai hta n-ga, dai shanhte htai la ai tara ni hpe Karai a tara hku hkan shangun ai lam hpe rai nga ai. Tinang mung n hkam, masha kaga ni n hkam lu jang Karai Kasang hte n htan shai ai hku galaw ai ngu Hpung kaw na shapraw, yubak kap tara n sha-tup lu ai ni ngu arawng, sari jahpoi di ai hpe Yesu pawt mayu ai. Masha gaw Karai Kasang ra ai hpe gara hku mung hkum tsup hkra n shatup lu ai hpe mu nna Karai a tara n shatup ai ni maga tsap nna yubak kap ni mung Karai a kasha ni naw re ai lam madun dan sai.Kabu Gara shiga laika ni hta Yesu galaw ai amu gaw si hkam ai amu hta ahkyak shatai ai n re sha, Yubak kap, kang hta, shawa num ni, machyi makaw hkrum ai ni hpe Karai Kasang a kasha shatai la ai amu hpe ahkyak shatai nga ai lam mu lu ai. Dai majaw ndai laika ni hku nga yang Hkristan Hpung a Sasana amu ngu ai gaw Yesu galaw ai amu hpe hkan galaw ai lam rai nga ai. Ndai laika ni hta yubak lu ai ngu ai gaw Adam a namsi sha shut ai lam n re ai sha, n hkru ai myit masin kaw na yubak amu byin wa ai lam Yesu sharin ya ai lam mu lu ai. Dai majaw Hkristan Sasana amu gaw n hkru ai myit masin kaw na lawt hkra masha hpe sharin shaga la na lam rai nga ai. Yubak kaw na lawt na matu Yesu si hkam ra ai lam n re ai sha, n hkru kaw na lawt na matu sharin shaga hkawm nga yang sat kau hkrum ai lam mahtang rai nga ai. Yesu a matu share shagan hku si hkam nna Sasana amu galaw na rai nga ai.GA SHAKA NINGNAN CHYUM LAIKA HTA YESU KADAI RE AI HTE HPA GLAW AI LAM HPE LACHYUM KAGA GA HKU SHAPRAW AI LAM
Kabu Gara shiga masum (Mahte, Marku, Luka) hta lachyum shapraw ai lam hpe lahta de tsun hparan dan sai, ya matut nna Yawhan laika hte Kasa Pawlu a shagun dat ai laika ni hta Yesu Hkristu hpe lachyum shaleng ai lam (shi kadai re ai, Shi hpa baw galaw sai ngu ai lam): Yawhan laika hta Chyoi Pra ai Wenyi hte na-um na sin rai shangai chyinghkai wa nna shinggyim masha tai ai lam n tsun ai; mi mungkan ga de garai n shangai kaw na Kawa Karai Kasang hte (Mungga) rau nga ai lam, shi mung Karai langai mi (Kasha) hku nga nna sumsing lamu kaw na yu wa nna shinggyim masha (hkum shan dagraw) tai ai lam hku tsun shaleng dan nga ai. Asak muk, nhtoi, tengman ai asak, lam re ai hku tsun ai. Karai Kasang tsun shangun ai hpe tsun, galaw shangun ai hpe galaw rai, Karai Kasang hte langai sha tai ai wa re ai lam tsun shaleng nga ai. Shi a Sasana amu gaw shi hpe kam sham nna asak lu la hkra di ai amu rai lu ai. Si hkam ai shaloi share shagan hku si hkam ai lam tsun ai, ndai Yawhan laika hta Yesu galaw ai kasi hpe Sasan amu ngu na rai yang Sasana amu ngu ai gaw Yesu hpe kam sham na matu hkan tsun hkawn dan na lam rai nga ai. Gawng malai hkungga tai na lam npawt daw hta loi mi tsun shapraw ai lam mu lu ai. Dai Masha Kasha gaw shalawt dat ai hkrum na (Wudang hta jen da hkrum na ) shi hpe kam sham ai ni asak lu la na ngu ai hku shaleng dan nga ai. Yesu lahkawng lang bai du sa na lam n re ai sha, Wenyi hpe shangun dat na lam tsun ai.
Daw III hpe naw ala hti ga...

Tuesday, January 12, 2010

Karai Masa, Wunpawng Sha Ni A Karai hte Hkristu (daw I)

Karai Masa
Wunpawng Sha Ni A Karai hte Hkristu
(Theology hte Hkristulogy)
Rev. Nngai Gam
daw I

Theology (Karai Masa) shing n rai Karai a lam: shinggyim masha ni yawng Karai nga ai hpe dum hprang ma ai, chye ai daram mung chye ma ai, n naw, n ku ai sha ra ma ai, shi shinggyim masha hpe kaning rai asak hkrung shangun mayu ai (shi ra ai lam) hpe mung chye na ma ai, dai hpe n hkan galaw ai sha ra nga ai nga nna Kasa Pawlu tsun ai, dai majaw shinggyim masha yawng mara lu ai ngu tsun ai (Adam mara galaw ai majaw mara lu ai hku n re ai sha, ya jang Karai galaw shangun ai hpe n galaw ai majaw mara lu ai ngu tsun ai (Roma 1:3). Shinggyim masha yawng gaw tinang galaw ai amu kaja ai n kaja ai hta hkan nna je yang hkrum na re nga ai, raitim hkye la hkrum ai lam gaw tara hkan shatup lu n lu hta n re ai sha, Kam sham ai n kam sham ai hta sha madung rai nga ai.Karai Kasang gaw shi nan Wenyi re nga ai, shi gaw kaga Wenyi lu ra ai wa n re, Wunpawng sha ni a makam masham hta mung n mu lu ai Nat, Karai nga ai lam kam ai, Nat gaw shi nan Wenyi rai nga ai, Karai mung shi nan Wenyi re majaw Nat Wenyi, Karai a Wenyi nga ai lam Wunpawng sha ni n chye na ga ai. Israela amyu hte Hkristan ni a Chyum laika Ga Shaka Dingsa hta mung Karai Kasang gaw Wenyi re ai, Wenyi lu ai lam gaw n tsun ai, Samsun a ntsa e Wenyi ru jaw ya ai majaw n gun bai ja wa ai nga ai hpe yu yang Wenyi atsam hpe ngu ai sha rai nga ai.

Karai Kasang gaw tsaw htum ai shara kaw nga ai re majaw shinggyim masha hpe lama ma tsun shana mayu yang Wenyi hpe n shangun dat ai sha, Lamu Kasa hpe mahtang shangun dat ai lam mu lu nga ai.Ga Shaka Ningnan Chyum laika hta gaw Lamu Kasa bai mat wa nna Karai Kasang a Wenyi shing n rai, Yesu a Wenyi yu wa nna (Yesu Hkalup Hkam yang mung, hpung masha ni (shinggyim masha ni hkalup hkam yang mung yu wa ai)). Hpung masha ni hte rau nga ai lam, Yesu shi lamu de lung wa nna shi a Wenyi shangun dat na lam tsun nga ai. (Yawhan laika hta), Yawhan laika hta gaw mungkan de grai n paw pru yang Mungga hku Karai hte rau nga sai, hpan da ai amu hpe mung rau galaw ai lam tsun ai (1:14), Kasa Pawlu mung dai hku tsun ai. Chyoi Pra ai Wenyi hte hkawn sek Mari hta na-um nasin rai nna shinggyim masha tai ai lam gaw Mahte hte Luka laika hta sha, mu lu ga ai, Marku laika hta gaw hkalup hkam ai aten hta Chyoi Pra ai Wenyi yu sa nna Karai Kasha hku yin la ai lam tsun ai, dai baw masa hpe Kasa laika hte Pawlu a shagun dat ai laika ni hta mung mu lu ga ai, si ai kaw na Karai Kasang jahkrung sharawt la nna Hkristu shatai la sai ngu ai lam tsun ai. Ndai lam ni gaw Yesu gaw Karai mung, Shinggyim masha mung re ngu ai lam rai nga ai, Karai a Kasha ngu ai hte Masha Kasha ngu ai lachyum rai nga ai. Dai majaw Yesu Hkristu gaw kadai rai ta? Ngu ai lam rai nga ai.Chyum laika hta ahkyak ai lam gaw Yesu kadai rai ta? Hpa a matu sa a ta? Ngu ai lam rai nga ai. Hpa galaw sata? Ngu ai lam rai nga ai. Hpa galaw sata? Ngu ai hpe Chyum laika hta tsun ai n bung ai i? Mahte Marku, Luka ni hta gaw Karai Kasha mung re, shinggyim masha mung re ngu nga ai, Yawhan a laika hta gaw Karai Kasha sha n rai, Karai nan re ai ngu tsun nga ai, Yesu tsun ai galaw ai lam ni gaw Kawa Karai Kasang tsun shangun ai lam, galaw shangun ai lam ni hpe hkan galaw ai ngu tim Mahte, Marku hte Luka hta gaw, Yesu gaw Karai a Mungga htawn ai wa, Karai shangun ai amu hpe galaw ya ai wa hku n re ai sha, shi nan Karai galaw ai baw amu ni, mara raw dat ai amu, Laban shani a madu re ngu ai lam ni, masha hpe machyi shamai ai shaloi mung akyu hpyi ya ai hku n re ai sha, shi nan shamai ya ai, masha a mara raw dat na matu Karai Kasang kaw kyu hpyi ya ai hku n re ai sha, shi nan mara raw ya ai hku shi galaw nga ai lam, dai majaw mung Hparishe ni, tara sara ni shi hpe Karai hpyi hpun ai wa ngu mara shagun ma ai, ngai mu ai hku nga yang Karai hpyi sha hpun ai wa n re, Yesu gaw Karai nan tsun ai hku tsun ai, ''Ngai nanhte hpe tsun made ai'' nga ai.
Daw (II) hpe naw ala hti ga ngu...